Keyword Pages
bradycardia 042
paroxysmal atrium fibrillation 042
pacemaker. 042
bradikardi 042
paroksismal atriyum fibrilasyonu 042
pacemaker 042
radial artery 072
aneurysm 072, 079
foreign bodies 072
radial arter 072
anevrizma 072, 079
yabancı cisimler 072
coronary bypass 030
percutaneous coronary intervention 030
cardiopulmonary bypass 030
mortality 030
koroner bypass 030
perkütan koroner girişim 030
kardiyopulmoner bypass 030
mortalite 030
electrocardiography 080, 007
artifact 080
preexcitation 080
pseudodelta wave 080
blocked atrial premature beats 080
elektrokardiyografi 080, 007
artefakt 080
preeksitasyon 080
psödodelta dalgası 080
bloklu atriyal erken atımlar 080
pain 054
anxiety 054
acoustic stimulation 054
music therapy 054
human and health 054
ağrı 054
anksiyete 054
ses ve müziğin etkileri 054
müzik terapi 054
insan ve sağlık 054
coronary artery anomaly 076
coronary artery bypass 076, 066
congenital anomaly 076
koroner arter anomalisi 076
koroner arter bypass 076
konjenital anomali 076
carotid artery stenting 007
qt dispersion 007
karotis arter stentleme 007
qt dispersiyonu 007
aorta 079
thoracic 079
false 079
renal insufficiency 079
endovascular procedures 079
aort 079
torasik 079
yalancı 079
böbrek yetmezliği 079
endovasküler prosedürler 079
coronary aneurysm 066
acute coronary syndrome 066
myocardial infarction 066
koroner anevrizma 066
akut koroner sendrom 066
miyokard infarktüsü 066
koroner arter bypas 066
chronic renal failure 069
hemodialysis 069
catheter 069
kronik renal yetersizlik 069
hemodiyaliz 069
kateter 069
infective endocarditis 015
embolic events 015
vegetation 015
enfektif endokardit 015
embolik olaylar 015
vejetasyon 015
transradial approach 046
acute myocardial infarction 046
primary percutaneous coronary intervention 046
clinical outcomes 046
transradiyal yaklaşım 046
akut miyokard infarktüsü 046
primer perkütan koroner girişim 046
klinik sonuçlar 046
heart failure 037
levosimendan 037
nt-probnp 037
echocardiography 037
kalp yetersizliği 037
ekokardiyografi 037
retained surgical sponge diagnosed as a paracardiac mass 35 years after surgery 064
otuz beş yıl sonra parakardiyak kitle olarak saptanan unutulmuş cerrahi spanç 064
hypertrophic cardiomyopathy 060
impressive hypertrophy 060
imaging 060
hipertrofik kardiyomiyopati 060
belirgin hipertrofi 060
görüntüleme 060
aerospace medicine 058
rhythm disturbances 058
gravity 058
havacılık ve uzay tıbbı 058
ritim bozuklukları 058
yer çekimi 058
cytotoxine associated gene a protein 011, 001
helicobacter pylori 011, 001
flow-mediated dilatation 011, 001
sitotoksin ilişkili gen a protein 011, 001
akım aracılı dilatasyon 011, 001
new center 020
cardiac surgery 020
coronary bypass surgery 020
valve replacement 020
yeni merkez 020
açık kalp cerrahisi 020
koroner arter bypass greftleme 020
kapak replasman 020
primary angioplasty 026
coronary artery disease 026
risk scoring 026
primer anjiyoplasti 026
koroner arter hastalığı 026
risk skorlaması 026