Keyword Pages
bradycardia 42
paroxysmal atrium fibrillation 42
pacemaker. 42
bradikardi 42
paroksismal atriyum fibrilasyonu 42
pacemaker 42
radial artery 72
aneurysm 72, 79
foreign bodies 72
radial arter 72
anevrizma 72, 79
yabancı cisimler 72
coronary bypass 30
percutaneous coronary intervention 30
cardiopulmonary bypass 30
mortality 30
koroner bypass 30
perkütan koroner girişim 30
kardiyopulmoner bypass 30
mortalite 30
electrocardiography 80, 7
artifact 80
preexcitation 80
pseudodelta wave 80
blocked atrial premature beats 80
elektrokardiyografi 80, 7
artefakt 80
preeksitasyon 80
psödodelta dalgası 80
bloklu atriyal erken atımlar 80
pain 54
anxiety 54
acoustic stimulation 54
music therapy 54
human and health 54
ağrı 54
anksiyete 54
ses ve müziğin etkileri 54
müzik terapi 54
insan ve sağlık 54
coronary artery anomaly 76
coronary artery bypass 76, 66
congenital anomaly 76
koroner arter anomalisi 76
koroner arter bypass 76
konjenital anomali 76
carotid artery stenting 7
qt dispersion 7
karotis arter stentleme 7
qt dispersiyonu 7
aorta 79
thoracic 79
false 79
renal insufficiency 79
endovascular procedures 79
aort 79
torasik 79
yalancı 79
böbrek yetmezliği 79
endovasküler prosedürler 79
coronary aneurysm 66
acute coronary syndrome 66
myocardial infarction 66
koroner anevrizma 66
akut koroner sendrom 66
miyokard infarktüsü 66
koroner arter bypas 66
chronic renal failure 69
hemodialysis 69
catheter 69
kronik renal yetersizlik 69
hemodiyaliz 69
kateter 69
infective endocarditis 15
embolic events 15
vegetation 15
enfektif endokardit 15
embolik olaylar 15
vejetasyon 15
transradial approach 46
acute myocardial infarction 46
primary percutaneous coronary intervention 46
clinical outcomes 46
transradiyal yaklaşım 46
akut miyokard infarktüsü 46
primer perkütan koroner girişim 46
klinik sonuçlar 46
heart failure 37
levosimendan 37
nt-probnp 37
echocardiography 37
kalp yetersizliği 37
ekokardiyografi 37
retained surgical sponge diagnosed as a paracardiac mass 35 years after surgery 64
otuz beş yıl sonra parakardiyak kitle olarak saptanan unutulmuş cerrahi spanç 64
hypertrophic cardiomyopathy 60
impressive hypertrophy 60
imaging 60
hipertrofik kardiyomiyopati 60
belirgin hipertrofi 60
görüntüleme 60
aerospace medicine 58
rhythm disturbances 58
gravity 58
havacılık ve uzay tıbbı 58
ritim bozuklukları 58
yer çekimi 58
cytotoxine associated gene a protein 11, 1
helicobacter pylori 11, 1
flow-mediated dilatation 11, 1
sitotoksin ilişkili gen a protein 11, 1
akım aracılı dilatasyon 11, 1
new center 20
cardiac surgery 20
coronary bypass surgery 20
valve replacement 20
yeni merkez 20
açık kalp cerrahisi 20
koroner arter bypass greftleme 20
kapak replasman 20
primary angioplasty 26
coronary artery disease 26
risk scoring 26
primer anjiyoplasti 26
koroner arter hastalığı 26
risk skorlaması 26