Yalın Tolga Yaylalı, Mehmet Sercan Ertu&;rk, Mustafa Yurtdaş, Barış Önder Pamuk

Anahtar Kelimeler: Primer anjiyoplasti, koroner arter hastalığı; risk skorlaması

Özet

AMAÇ: Koruyucu anjiyoplasti, ST yükselmeli miyokard infarktüsü (STYME)'nde çoklu damar hastalığı saptanan hastalarda faydalı olabilir. TIMI risk skorlaması bu hastalarda koroner arter hastalığı (KAH)'nın yaygınlığı ile ilişkili olabilir. Bu çalışmada, STYME ile başvuran hastaların koroner anjiyografilerinde saptanan çoklu damar hastalığının TIMI skorları ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.YÖNTEMLER: Çalışmaya, STYME ile başvuran ve anjiyoplasti ile tedavi edilen 91 (73 erkek; 18 kadın) hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalar için başvuru sırasındaki TIMI skorları hesaplanmış, hastalar TIMI skorlamasına göre düşük (0-4) ve yüksek (5-14) risk gruplarına ayrılmıştır. KAH yaygınlığı deneyimli operatörler tarafından belirlenmiştir. Karşılaştırmalar tek yönlü ANOVA yöntemi kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR: Düşük TIMI skorlu grupta 70 (%76,9), yüksek TIMI skorlu grupta 21 (%23,1) hasta vardı. Hastaların koroner anjiyografi sonuçlarına göre 44 (%48,4) hastada bir damar tutulumu, 24 (%26,4) hastada iki damar tutulumu, 23 (%25,2) hastada da üç damar tutulumu mevcuttu. Hastaların TIMI skorları ile KAH yaygınlığı arasında bir ilişki yoktu (p=0,522).SONUÇ: STYME hastalarında TIMI skorları ile KAH yaygınlığı arasında ilişki saptanmadı. STYME hastalarının triyajında TIMI risk skorlaması faydalı olmayabilir. Gelecekteki çalışmalarda diğer risk skorlarının KAH yaygınlığı ile olan ilişkisinin araştırılması halen güncel ve incelemeye değer olacaktır.