Yusuf Türkmen, Cüneyt Koçaş, Işıl Uzunhasan, Cengizhan Türkoğlu, Mustafa Yıldız

Anahtar Kelimeler: Bradikardi, paroksismal atriyum fibrilasyonu; pacemaker

Özet

AMAÇ: Her geçen gün insan ömrünün uzaması ile birlikte kronik hastalıkların da görülme sıklığı artmaktadır. Bunlardan biri de paroksismal atriyum fibrilasyonu (PAF)'dur. Ne var ki PAF tedavisinde etkin bir yöntem henüz belirlenmiş olmayıp, sık uygulanan tedavilerin başında pulmoner ven izolasyonu gelmektedir, ancak bu yönteme rağmen alternatif tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bradikardiye sekonder PAF hastalarına DDDR (dual-chamber, rate-modulated pacing) "pacemaker" implantasyonu yaparak PAF atak sıklığını değerlendirmek istedik.YÖNTEMLER: Bu amaçla son bir yıl içerisinde en az iki kez PAF atağı olan toplam 54 akut AF'lı hasta çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastaların ritimleri sinüs ritmine çevrildikten sonra 48 saat içerisinde hastalara ritim holteri takıldı. Ortalama kalp hızları BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 60±15,5 yıl idi. Ortalama sol atriyum çapı 42,4±6,3 mm olarak ölçüldü. Koroner arter hastalığı veya mitral kapak hastalığı bulunanlarda bulunmayanlara oranla PAF'a girme oranı anlamlı oranda daha yüksek bulundu. (sırasıyla %41,7'ye %28,57 ve %44,4'e %28,9), (p