Olcay Özveren, Mehmet Akif Öztürk, Cihan Şengül, Ali Cevat Tanalp, Taylan Akgün, Ruken Bengi Bakal, Gökhan Kahveci̇, Zekeriya Küçükdurmaz, Elif Eroğlu Büyüköner, Cihangir Kaymaz

Anahtar Kelimeler: Enfektif endokardit, embolik olaylar; vejetasyon

Özet

AMAÇ: Kurumumuzda modifiye Duke kriterlerine göre enfektif endokardit tanısı konularak takip ve tedavi edilen 119 enfektif endokardit hastasında embolik olaylar açısından predispozan faktörlerin ve vejetasyon özelliklerinin embolik komplikasyon üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır.YÖNTEMLER: Kurumumuz hastane kayıtları incelenerek, Ocak 1997-Kasım 2004 tarihleri arasında başvuran ve enfektif endokardit tanısı konan 119 hasta klinik, ekokardiyografik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirildi.BULGULAR: Başvuru anında 119 hastanın 28 (%23.5)'inde majör arteriyel emboli gözlemlendi. Bu hastalar emboli grubunu oluşturdu. Kültür pozitifliği (p=0.017, %95 güven aralığı (GA)=1.1-24.6), ejeksiyon fraksiyonu (EF) (p=0.003, %95 GA=1.1-1.4), vejetasyon varlığı (p=0.013, %95 GA=1.1-1.13), vejetasyon büyüklüğü (p=0.002, %95 GA=1.1-2.1), vejetasyon mobilitesi (p=0.01, %95 GA=2.1-24.5), ve korda rüptürü (p=0.041, %95 GA=1.07-7.14) gibi parametrelerin emboli açısından anlamlı prediktörler olduğu tespit edildi.SONUÇ: Endokardit tanılı hastalarda kültür pozitifliği, EF, vejetasyon varlığı mobilitesi ve büyüklüğü ile korda rüptürü varlığı emboli açısından prediktif değere sahip değişkenlerdir. Bu prediktif değişkenlerin ve daha başka değişkenlerin değerinin anlaşılması için daha fazla prospektif kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır.