Burçin Çayhan, Serpil Taş, Hakan Saçlı, Mehmed Yanartaş, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anomalisi, koroner arter bypass; konjenital anomali

Özet

Koroner arter anomalileri; çıkış anomalileri, seyir anomalileri, sonlanma anomalileri (A-V fistül), koroner arter anevrizmaları şeklinde olabilir. Koroner arter anomalisi, nadir görülen bir durum olup, daha çok anjiyografi veya otopsi sırasında tespit edilmektedir. İnvaziv koroner anjiyografi yapılan erişkin hastalarda konjenital koroner arter anomalisi sıklığı %0,3-%1,3 arasında iken, rutin olarak yapılan otopsi incelemelerinde %1 olarak saptanmıştır. Bunların %87'si çıkış ve dağılım anomalisi iken, %13'ü koroner arter fistülleridir. Koroner arter anomalisi saptanan olguların çoğunluğu asemptomatik olmasına rağmen, ektopik orijinli ve aort-pulmoner arter arasında seyirli sol koroner arter gibi anomalilerde miyokard iskemisi ve ani ölümle sonuçlanan olgular da bildirilmiştir.Bu yazımızda, nadir görülen bir anomali olan sol ana koroner arterin sağ sinüs valsalvadan çıktığı bir olgu sunulmuş ve literatür incelenmiştir.