Rezan Aksoy, Mutlu Şenocak, Didem Güngör Arslan, Yavuz Şensöz, Fatih Özdemi̇r, Ahmet Yavuz Balcı, Murat Sargın, Uğur Kısa, İbrahim Yekeler

Anahtar Kelimeler: Koroner bypass, perkütan koroner girişim; kardiyopulmoner bypass; mortalite

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada, perkutan koroner girişim (PKG) sonrası koroner arter baypass greftleme (KABG) operasyonu uygulanan hastalarla, hiçbir perkutan koroner girişim olmaksızın KABG operasyonu geçiren hastaların mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler açısından sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.YÖNTEMLER: Ocak 2006 ve Ocak 2008 tarihleri arasında hastanemizde KABG uygulanmış olan 214 hasta çalışmaya dahil edildi. A ve B olmak üzere hastalar iki gruba ayrıldı. A grubuna, PKG sonrası KABG uygulanan 135 hasta (yaş ortalaması 52,5±8,8) dahil edilirken; B grubuna, hiçbir perkutan koroner girişim geçirmeksizin KABG uygulanan 79 hasta (yaş ortalaması 51,8±8,8) dahil edildi. Her iki grubun demografik özellikleri, komorbid hastalıkları ve kullandığı medikal tedaviler, preoperatif EF (ejeksiyon fraksiyonu) ve fonksiyonel kapasitesi, peroperatif kardiyopulmoner baypas (CPB) ve kros klemp süresi, distal bypass sayısı, PKG uygulanmış olan koroner artere baypas uygulanıp uygulanmadığı, postoperatif yoğun bakıma alınırkenki inotropik ajan veya intraaortik balon pompası (İABP) desteği, postoperatif yoğun bakımda hastanede yatış süresi ve komplikasyonları açısından değerlendirildi.BULGULAR: Araştırma kapsamında örneklemeye dahil edilen hastaların %85'i erkek, %15'i ise kadındı. PKG sonrası KABG uygulanan hastaların %73'ünde (n=98), PKG uygulanan damara da baypas yapıldı. PKG sonrası KABG uygulanan A grubunda, malign aritmi görülme oranı B grubuna göre belirgin derecede yüksekti (A grubunda %8 n=11; B grubunda %1 n=1). Postoperatif serebro vasküler olay (SVO) gelişimi, A grubunda %4 (n=5); B grubunda %1 (n=1)'di. Postoperatif mortalite, PKG sonrası KABG uygulanan A grubunda %15 (n=22), B grubunda ise %3 (n=2)'dü.SONUÇ: PKG, akut miyokard enfarktüsü ile başvuran hastalarda hayat kurtarıcı olabilmekle birlikte, işlem sırasında ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Çalışmamızda PKG sonrası uygulanan KABG operasyonlarının mortalitesi ve morbiditesinin yüksek olduğu görülmektedir.