İrfan Tursun, Mustafa Ozan Gürsoy, Turgay Ulaş, Fatma Paksoy Türköz, Erkan Özteki̇n, Fatih Borlu

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, levosimendan; NT-proBNP; ekokardiyografi

Özet

AMAÇ: Optimal medikal tedavi alan dekompanse kalp yetersizliği hastalarında levosimendanın NT-proBNP seviyesi ve ekokardiyografik parametreler üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.YÖNTEMLER: Çalışmaya "New York Heart Association (NYHA)" Sınıf IV olan 30 akut kalp yetersizliği hastası dâhil edildi. Tüm hastalar standart kalp yetersizliği tedavisi almasına rağmen inotrop desteğe ihtiyaç duyuyordu. Hastalara 24 saat boyunca bolus ve idame infüzyon şeklinde levosimendan uygulandı. Levosimendan tedavisi öncesi ve tedavi sonrası 5. gün ekokardiyografi uygulandı. NT-proBNP seviyeleri 48. saat ve 5. gün çalışıldı.BULGULAR: Levosimendan tedavisi (bolus+idame) tüm hastalara kesintisiz ve komplikasyon gelişmeden verilebildi. Bazal bulgulara kıyasla 48. saat ve 5. gün sonunda NT-proBNP seviyelerinde önemli bir azalma sağlandı (p