Sinan Sabit Kocabeyoğlu, Erdem Çeti̇n, Arda Özyüksel, Barış Kutaş, Ahmet Çalışkan, Ferit Özdemi̇r, Mustafa Paç

Anahtar Kelimeler: Yeni merkez, açık kalp cerrahisi; koroner arter bypass greftleme; kapak replasman

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yeni faaliyete geçen Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan ilk 195 kalp ameliyatının sonuçlarını değerlendirmektir.YÖNTEMLER: Haziran 2009 - Haziran 2011 tarihleri arasında 195 ardışık olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 144 vakada koroner arter bypass cerrahisi uygulanmış olup bunlardan 43 tanesi atan kalpte gerçekleştirilmiş, dört hastada eş zamanlı karotid endarterektomi yapılmıştır. Otuz yedi hastada kapak replasmanı, sekiz hastada kapak replasmanı ve eş zamanlı koroner arter baypass greftleme, dört hastada kardiyak yaralanmaya müdahale, bir hastada koroner arter baypass greftleme ve sol ventrikül anevrizma onarımı, bir hastada da sol ventrikül duvarından kist hidatik rezeksiyonu uygulanmıştır. BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 59,3±14,1 (20-84 y) idi. Hastaların 128 tanesi erkek, 67 tanesi ise kadın idi. Hipertansiyon (%59) en sık eşlik eden hastalık olup bunu sigara (%55,4), hiperlipidemi (%54,4), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%33,8) ve diabetes mellitus (%30,8) takip ediyordu. Yoğun bakım ünitesinde kalma süresi ortalama 20,7±15,0 saat, ortalama hastanede kalma süresi ise 6,3±4,1 gün olarak saptandı. Hastane mortalitesi toplam 12 hastada görülmüştür (%6,15). Erken dönemde (ilk 30 gün içinde) postoperatif kanama nedeniyle beş hastada revizyon gerçekleştirilmiş olup revizyon oranı %2,56'dır.SONUÇ: Kliniğimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hasta yoğunluğunun en çok olduğu Diyarbakır ilinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve koordinatör hastanemiz olan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin katkıları ile açık kalp cerrahisi uygulamalarına başlamış olup başarı ile devam etmektedir.