Article

Yafl ile P Dalga Dispersiyonu Aras›ndaki Iliflki

İrfan Barutçu, Özlem Esen, Dayimi Kaya, Ersel Onrat, Mehmet Melek, Ataç Çelik, Celal Kilit, Ali Metin Esen

Pages: 5-9
0 443

Koroner Baypas Cerrahisi Sonras›nda Görülen Akut Böbrek Yetmezli¤i: Perioperatif Risk Faktörleri

Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Yal›n Tolga Yaylal›, İbrahim Susam, Fahri Adal›, Ahmet Baltalarl›

Pages: 10-17
0 435

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonras›nda Görülen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Karvedilol Metoprololden Daha Etkilidir

Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Bilgin Emrecan, Dervifl Verdi, Kadir Gökhan Saçkan, Ahmet Baltalarl›

Pages: 18-24
0 405

Tek Koroner Arteri Olan Bir Hastada Akut Koroner Sendrom

M. Yunus Emi̇roglu, Hidayet Kayançi̇çek, Mustafa Akçakoyun, Selçuk Pala, Ramazan Karg›n, Ali Metin Esen

Pages: 25-26
0 378

Ciddi Pulmoner Arter Darl›¤›na Neden Olan Pulmoner Anjiosarkomun Cerrahi Tedavisi

Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Bahar Baltalarlı, Fahri Adal›, Ahmet Baltalarl›

Pages: 30-32
0 448

‹nme Öyküsü Olan ve Koroner Baypas Cerrahisi Uygulanan Sol Atriyal Miksoma Olgusu

Osman Karakaya, Ramazan Karg›n, Mustafa Sa¤lam, İrfan Barutçu, Ali Metin Esen, Cihangir Kaymaz

Pages: 33-35
0 394

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Osman Karakaya, İrfan Barutçu, Hekim Karap›nar, Mustafa Akçakoyun, Ali Metin Esen

Pages: 36-38
0 523

Research Article

Spontaneous Coronary Artery Dissection in a Patient with Henoch - Schönlein Purpura

Zeki Fi̇i̇mflek, Göksel Açar, Elnur Ali̇zade, Mustafa Akçakoyun, Özlem Esen, Ali Metin Esen

Pages: 27-29
0 368