M. Yunus Emi̇roglu, Hidayet Kayançi̇çek, Mustafa Akçakoyun, Selçuk Pala, Ramazan Karg›n, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Tek Koroner Arter Anomalisi, Akut Koroner Sendrom.

Özet

Tüm koroner arterlerin tek ostiumdan ç›kmas› oldukça nadir bir koroner anomalidir. Bu anomaliye %0,02- 0,04 oran›nda rastlanmaktad›r. Bu anomalilerin baz› tipleri klinik aç›dan önemsizken, bir k›sm› da iskemi ve ani ölüme sebep olabilmektedir. Bu vaka sunumunda akut koroner sendromlu hipertansif bir hastada sa¤ sinus valsalvadan ç›kan tek koroner arter anomalisi bildirilmifltir.