İrfan Barutçu, Özlem Esen, Dayimi Kaya, Ersel Onrat, Mehmet Melek, Ataç Çelik, Celal Kilit, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Yafll›l›k, p dalga dispersiyonu ve atriyal fibrilasyon

Özet

Amaç: ‹leri yafllarda yag›n olarak görülen atriyal fibrilasyon; yafl ba¤›ml› olarak çarp›c› bir art›fl göstermektedir ve artm›fl p dalga dispersiyonunun atriyal fibrilasyonun bir ön gördürücüsü oldu¤u gösterilmifltir. Bu çal›flmada, yaflla birlikte p dalga dispersiyonunun art›p artmad›¤›n› araflt›rd›k. Metod ve Bulgular: 83 yafll› hasta (grup-1; yafl ortalamas› 75±8 y›l) ve 40 sa¤l›kl› genç birey (grup-2; yafl ortalamas› 37±6 y›l) bu çal›flmaya dahil edildi. Her bir kat›l›mc›dan 50 mm/s ka¤›t h›z›nda 12-derivasyonlu EKG kayd› al›nd›. Maksimum ve minimum p dalga süreleri cetvel ile manuel olarak ölçüldü ve her iki de¤er aras›ndaki fark P dalga dispersiyonu (PDD) olarak tan›mland›. grup-1 maksimum p dalga süresi ve PDD anlaml› flekilde grup-2'den yüksek idi (98±8 ve 93±8 ms p=0.01; 41±12 ve 34±13 ms p=0.002, s›ras› yla). Yafll› grup aras›nda hipertansiyon, koroner arter hastal›¤› ve kalp yetersizli¤i gibi kardiyovasküler hastal›klar› olanlar d›flland›¤›nda bile maksimum p dalga süresi ve PDD yine de genç popülasyondan yüksek idi (Pmax: 98±7 ve 93±7 ms, p=0.02; PDD: 42±11 ve 34±13ms, p=0.002). Üstelik, korelasyon analizinde maksimum p dalga süresi, PDD ve yafl aras›nda pozitif bir korelasyon saptand› (r=0.29, p=0.004; r=0.30, p=0.003 s›ras›yla). Sonuç: PDD yafl ba¤›ml› art›fl göstermektedir ve ileri yafllarda görülen atriyal fibrilasyon geliflim riskini tahmin etmek için faydal› bir gösterge olabilir.