Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Bahar Baltalarlı, Fahri Adal›, Ahmet Baltalarl›

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter sarkomu, kardiyopumoner baypas, pulmoner emboli

Özet

Pulmoner arter sarkomlar› nadir görülür ve benzer klinik tabloya sahip olmalar›ndan dolay› s›kl›kla pulmoner tromboembolik hastal›k tan›s› konulur. Tedavi stratejisini belirlemek aç›s›ndan do¤ru tan›n›n konmas› çok önemlidir. Bu nedenle bu hastalar do¤ru teflhifl konulmas› için yak›n takip edilmelidir. Ancak olgular›n ço¤una cerrahi veya otopsi esnas›nda teflhis konulabilmektedir. Bu olgu sunumunda ana pulmoner arter ve pulmoner kapakta ciddi darl›¤a neden olan pumoner anjiosarkomlu birhastan›n teflhis ve cerrahi tedavisini de¤erlendirdik.