Osman Karakaya, İrfan Barutçu, Hekim Karap›nar, Mustafa Akçakoyun, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: koroner yavafl ak›m, supraventriküler taflikardi ve ST segment elevasyonsuz miyokardinfarktüsü

Özet

Epikardiyal koroner arterlerin normal olup ak›m›n yavafl olmas› fenomeni s›kl›kla asemptomatik bir gidifle sahiptir fakat, baz› raporlar bu fenomenin angina pektoris, miyokardial iskemi ve infarktüse yol açabilece¤ ini göstermektedir. Biz, supraventriküler taflikardi ve Troponin pozitifli¤i ile baflvuran, daha önceden yap›lan anjiografisinde tüm majör epikardial koroner arterinde yavafl ak›m saptanan bir hastay› sunduk.