Yunus Emi̇ro¤lu, Selçuk Pala, Bilal Boztosun

Anahtar Kelimeler: Perkütan koroner giriflim, stentleme, klopidogrel, kalp d›fl› cerrahi

Özet

Perkütan koroner girflimler ile tedavi dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yayg›nlaflm›flt›r. Toplulumuzun yaflam flartlar›n›n iyileflmesi ile yafl ortalamas› yükselmifltir. Perkütan koroner tedavi yap›lan hastalar›n yaklafl›k olarak yüzde befline kalp d›fl› cerrahi gerekmektedir. Perkütan koroner tedavide yayg›n olarak kulland›¤›m›z bare metal stentlerde kalp d›fl› cerrahi zaman› netleflmifltir. Restenoz oran› ilaç sal›n›ml› stentler ile önemli oranda çözülmüflken bu hastalarda optimal kalp d›fl› cerrahi zaman› belli de¤ildir. Koroner arter problemlerini stentler ile çözüme ulaflt›r›lan hastalar kardiyovasküler cerrahlar d›fl›ndaki cerrahlar taraf›ndan her zaman önemli problem olarak görülmektedirler. Bu hastalarda kalp d›fl› cerrahi zamanlar›,cerrahi teknikleri ve stentler ile ilgili problemleri gözden geçirdik.