Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Bilgin Emrecan, Dervifl Verdi, Kadir Gökhan Saçkan, Ahmet Baltalarl›

Anahtar Kelimeler: Mustafa Saçar .tool_j {font-family: Helvetica, Arial;font-size: 8pt;color:#575747;line-height: 160%;} A.tool_j:link {font-family: Helvetica, Arial;font-size: 8pt;color:#575747;text-decoration: none;} A.tool_j:visited {font-family: Helvetica

Özet

Aç›k kalp cerrahisinden sonar yayg›n olaarak görülen bir komplikasyon olan Atriyal fibrilasyon (AF), postoperative dönemde kalp yetmezli¤ine, embolik olaylara neden olabilir ve hastanede kal›fl süresini de uzatarak hastane maliyetlerini art›rabilir. Beta blokör tedavi uygulanmas› ile bu hastalarda AF görülme s›kl›¤› azalt›labilmektedir. Bu araflt›rmada koroner arter baypas cerrahisi sonras›nda AF geliflmesini önlmede karvedilol ve metoprolol kullan›m›n› karfl›laflt›rd›k. Gereç Yöntem: ‹zolekoroner arter baypas cerrahisi uygulanan, betabloker tedavisi alan 146 hastan›n operasyon öncesinde, operasyon esnas›nda ve sonras›nda kay›t edilen verileri de¤erlendirildi. Ameliyata al›nmadan önceki dönemde 76 hasta karvedilol, 70 hasta metoprolol kullanmaktayd›. Beta blokör tedavisine ameliyat sabah›na kadar devam adilerek ameliyattan sonar tekrar baflland›. Ameliyat sonras› AF ritmi görülen (grup 1, n=27) ve görülmeyen hastalar (grup 2, n=117) iki ayr› grup olarak de¤erlendirildi.Bulgular: ‹leri yafl, sol atriyum çap›, karvedilol tedavisi, statin tedavisi univaryans analiz ile de¤erlendirme sonucunda postoperative AF ritminin gelifliminde rol oynayan faktörler olarak tespit edildi. Multivaryans analiz ile bu faktörler de¤erlendirildi¤inde ise ileri yafl ve sol atriyum çaplar› AF gelifliminde ba¤›ms›z risk faktörleri olarak tespit edilirken, karvedilol kullan›m› AF geliflimi üzerine önleyici etkisi olan ba¤›ms›z bir faktör olarak belirlendi. Postoperatif dönemde hastanede kal›fl süresi AF ritmi görülen hastalarda belirgin olrak uzundu. Sonuç: Atriyal fibrilasyon ritminin görülme s›kl›¤› profilaktik betablokör kullan›m› ile azalt›lmaktad›r. Karvedilol, koroner arter baypas cerrahisi sonras›nda AF ritmi geliflmesini metoprolole göre belirgin oranda azaltmaktad›r.