Mustafa Saçar, Gökhan Önem, Yal›n Tolga Yaylal›, İbrahim Susam, Fahri Adal›, Ahmet Baltalarl›

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas cerrahisi, Akut böbrek yetmezli¤i, Yo¤un bak›m ünitesi

Özet

Amaç: Koroner Baypas cerrahisi sonras›nda geliflen akut böbrek yetmezli¤ine (ABY) ba¤l› olarak mortalite ve morbidite oran› giderek art›fl göstermektedir. Perioperatif dönemde ABY geliflimine neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ile ABY gelifliminin önlenmesi ve tedavisine yönelik stratejiler gelifltirilebilmektedir. Yöntemler: May›s 2005 - Aral›k 2006 tarihleri aras›nda izole koroner baypas cerrahisi uygulanan 309 hasta çal›flmaya dahil edildi. Operasyon öncesindeki, operasyon esnas›ndaki ve operasyon sonras›ndaki hasta verileri bilgisayar kay›t sistemi ile topland›. Postoperatif dönemde ABY geliflimine neden olabilecek faktörler univaryans analiz ile saptand›. Ard›ndan ABY geliflimine neden olabilecek ba¤›ms›z risk faktörleri multivaryans analiz ile belirlendi. Bulgular: Univaryans analiz sonucunda ileri yafl, ameliyat öncesindeki düflük ejeksiyon fraksiyonu, KOAH varl›¤›, serum kreatinin yüksekli¤i, Kardiyopulmoner baypas süresinin uzamas›, ameliyat esnas›nda Amaç: Koroner Baypas cerrahisi sonras›nda geliflen akut böbrek yetmezli¤ine (ABY) ba¤l› olarak mortalite ve morbidite oran› giderek art›fl göstermektedir. Perioperatif dönemde ABY geliflimine neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ile ABY gelifliminin önlenmesi ve tedavisine yönelik stratejiler gelifltirilebilmektedir. Yöntemler: May›s 2005 - Aral›k 2006 tarihleri aras›nda izole koroner baypas cerrahisi uygulanan 309 hasta çal›flmaya dahil edildi. Operasyon öncesindeki, operasyon esnas›ndaki ve operasyon sonras›ndaki hasta verileri bilgisayar kay›t sistemi ile topland›. Postoperatif dönemde ABY geliflimine neden olabilecek faktörler univaryans analiz ile saptand›. Ard›ndan ABY geliflimine neden olabilecek ba¤›ms›z risk faktörleri multivaryans analiz ile belirlendi. Bulgular: Univaryans analiz sonucunda ileri yafl, ameliyat öncesindeki düflük ejeksiyon fraksiyonu, KOAH varl›¤›, serum kreatinin yüksekli¤i, Kardiyopulmoner baypas süresinin uzamas›, ameliyat esnas›nda Amaç: Koroner Baypas cerrahisi sonras›nda geliflen akut böbrek yetmezli¤ine (ABY) ba¤l› olarak mortalite ve morbidite oran› giderek art›fl göstermektedir. Perioperatif dönemde ABY geliflimine neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ile ABY gelifliminin önlenmesi ve tedavisine yönelik stratejiler gelifltirilebilmektedir. Yöntemler: May›s 2005 - Aral›k 2006 tarihleri aras›nda izole koroner baypas cerrahisi uygulanan 309 hasta çal›flmaya dahil edildi. Operasyon öncesindeki, operasyon esnas›ndaki ve operasyon sonras›ndaki hasta verileri bilgisayar kay›t sistemi ile topland›. Postoperatif dönemde ABY geliflimine neden olabilecek faktörler univaryans analiz ile saptand›. Ard›ndan ABY geliflimine neden olabilecek ba¤›ms›z risk faktörleri multivaryans analiz ile belirlendi. Bulgular: Univaryans analiz sonucunda ileri yafl, ameliyat öncesindeki düflük ejeksiyon fraksiyonu, KOAH varl›¤›, serum kreatinin yüksekli¤i, Kardiyopulmoner baypas süresinin uzamas›, ameliyat esnas›nda inotropik destek gereksinimi, ameliyat sonras›nda mediastinal drenaj miktar›, pik kreatinin seviyesi, kan transfüzyon miktar› ile postoperative ABY geliflimi iliflkili bulunmufltur. Bu faktörlerin multivaryans analiz ile de¤erlendirilmeleri sonucunda ileri yafl, operasyon öncesindeki yüksek kreatinin düzeyi, ameliyat esnas›ndaki inotropik destek gereksinimi ve ameliyat sonras›nda mediastinal drenaj miktar› ABY gelifliminde ba¤›ms›z risk faktörleri olarak belirlendi. Sonuç: Operasyon öncesinde renal foksiyonlar› s›n›rda olan, ileri yafltaki ve düflük ejeksiyon fraksiyonu olan hastalarda ABY geliflimi daha s›k görülmektedir. Bu hastalarda uygun destek tedavileri ile ABY gelifliminin önüne geçilebilece¤ini düflünüyoruz.