Osman Karakaya, Ramazan Karg›n, Mustafa Sa¤lam, İrfan Barutçu, Ali Metin Esen, Cihangir Kaymaz

Anahtar Kelimeler: Serebral emboli, miksoma, ekokardiyografi ve koroner anjiyografi

Özet

Kardiyak miksomalar eriflkin yafl grubunda en s›k rastlanan iyi huylu kalp tümörleridir. Miksomal› hastalar çok farkl› klinikle baflvurabilir. Bir y›l önce serebral infarkt geçirmifl hasta gö¤üs a¤r›s›yla acile baflvurdu. Akut koroner sendrom tan›s› konulan hastan›n ekokardiyografisinde sol ventrikül disfonksiyonu ve sol atriyal kitle tespit edildi. Koroner anjiyografide LAD ve Cx kritik darl›k, Cx'den köken alan anormal besleyici damar izlendi. Hastaya kalp damar cerrahi ekibimiz taraf›ndan L‹MA-AD, Ao-RCA ikili bypass ve sol atriyotomi ile kitle eksizyonu uyguland›. Serebral embolilerin nadir bir sebebini oluflturan, kardiyak tümör embolisi özellikle sinüs ritmindeki hastalarda düflünülmelidir. Koroner anjiyografide miksoman›n besleyici damar yap›s› gösterildi. Koroner bypass cerrahisi ve sol atrial miksoma eksiyonu uygulanan inme geçirmifl hasta vaka olarak sunulmufltur.