Article

Sinüs Ritmindeki Non-iskemik Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda EKG'de Fragmante QRS Varl›¤› Papiller Kas Dissenkronisi ve Fonksiyonel Mitral Yetersizli¤i ile ‹liflkilidir

Kursat Ti̇gen, Tansu Karaahmet, Emre Gurel, Selcuk Pala, Cihan Dundar, Mustafa Akcakoyun, Cihan Cevi̇k, Ozcan Basaran, Yelda Basaran

Pages: 005-010
0 2

Hafif-Orta Mitral Darl›¤› Hastalar›nda Valsartan'›n Kalp H›z› De¤iflkenli¤i ve Kalp H›z› Toparlanmas› Üzerine Etkisi

Hekim Karap›nar, Özlem Batukan Esen, Mustafa Akçakoyun, Göksel Açar, Selçuk Pala, Ramazan Kargın, Hasan Kaya, An›l Avcı, Cevat K›rma, Ali Metin Esen

Pages: 011-015
0 2

Mitral Balon Valvuloplastinin Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlar› Üzerine Etkisinin Renkli Doku Doppler ile De¤erlendirilmesi

Ozlem Esen, Ramazan Karg›n, Selcuk Pala, Yunus Em›roglu, Zekeriya Kaya, Cihan Dundar, Ak›n Izgi̇, Cevat Ki̇rma, Ali Metin Esen

Pages: 016-019
0 1

Sa¤ Koroner Arterin Posterolateral Dal›ndan Köken Alan Konus Arteri; Vaka Takdimi

Mustafa Akçakoyun, Özlem Esen, Zeki Fi̇i̇mflek, Göksel Açar, Elnur Ali̇zade, Ali Metin Esen

Pages: 020-021 DOI: 10.17557/tjfc.17813
0 1

66 yafl›nda ‹sole Kalsifik Pulmoner Stenozlu ve Esofagus Varis Kanamal› Erkek Hasta

Fuat Büyükbayrak, Ahmet Fi̇aflmazel, Onursal Bu¤ra, Ayfle Baysal, Ali Fedakar, Orhan Tezcan, Hasan Sunar

Pages: 022-023 DOI: 10.17557/tjfc.54263
0 1

Sa¤ Ventriküle Penetre Eden Yaralanma

Ahmet Fiaflmazel, Hasan Erdem, Fuat Büyükbayrak, Onursal Bu¤ra

Pages: 024-026
0 1