Hekim Karap›nar, Özlem Batukan Esen, Mustafa Akçakoyun, Göksel Açar, Selçuk Pala, Ramazan Kargın, Hasan Kaya, An›l Avcı, Cevat K›rma, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Kalp h›z› de¤iflkenli¤i, kalp h›z› toparlanmas›, mitral darl›¤›, valsartan

Özet

Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF) mitral darl›¤› (MD)'nin önemli bir komplikasyonudur. AF gelifliminde otonom sinir sisteminin etkili oldu¤u, kalp h›z› de¤iflkenli¤i (KHD) ve kalp h›z› toparlanmas› (KHT)'n›n otonom sinir sisteminin göstergesi oldu¤u ve MD hastalar›nda bozuldu¤u bildirilmifltir. Çal›flmam›zda MD hastalar›nda Valsartan'›n KHD ve KHT üzerine, dolay›s›yla otonom sinir sistemi üzerine etkilerini araflt›rd›k. Yöntem: Hafif-orta MD olan 11 hasta (39±8 y›l, 10 kad›n) çal›flmaya al›nd›. Yafl ve cins olarak efllefltirilmifl 16 gönüllü (38±8 y›l, 14 kad›n) kontrol gurubu olarak seçildi. Tüm popülasyona transtorasik ekokardiyografi (TTE), semptomla s›n›rl› egzersiz testi ve 24 saatlik holter incelemesi yap›ld›. Hastalar 14 hafta boyunca günde 160 mg Valsartan ile tedavi edildi. Tedavi sonunda TTE, egzersiz testi ve holter incelemesi tekrarland›. Holter incelemesinde frekans ve zaman iliflkili alan KHD analizi, egzersiz testinde birinci ve üçüncü dakika analizi yap›ld›. Bulgular: Tedavi öncesinde KHT ve KHD parametreleri bak›m›ndan hasta gurubu ile kontrol gurubu aras›nda önemli bir fark saptanmad›. Valsartan tedavisi sonras›nda hastalar›n sistolik (117±6 karfl›n 107±4 mmHg p