Ahmet Fiaflmazel, Türek Onur Ahmet, Kavlak Ela Fiahinbafl

Anahtar Kelimeler: Sa¤ atrial miksoma, atrial flutter

Özet

22 yafl›nda erkek hasta solunum s›k›nt›s› ile acil servisimize baflvurdu. Fizik muayenesinde, dispne ve ortopne saptand›. Elektrokardiyografisinde (EKG) atrial flutter ritmi gözlendi. Transtorasik ekokardiografisinde sa¤ atriuma yerleflmifl ve interatrial septumdan kaynaklanan bir kitle görüldü. Operasyon s›ras›nda orta dereceli hipotermi uygulanarak sa¤ atriumdaki kitle baflar›l› bir flekilde ç›kart›ld›. 15 x 3 cm çap›ndaki kitlenin histolojik incelemesi atrial miksoma olarak de¤erlendirdi. Cerrahi olarak ç›kart›lmas›ndan 12 ay sonra, klinik ve ekokardiografik takiplerinde yeterli egzersiz tolerans›, EKG'de sinüs ritmi ve normal s›n›rlar içinde kardiyak fonksiyonlar gözlendi.