Fuat Büyükbayrak, Ahmet Fi̇aflmazel, Onursal Bu¤ra, Ayfle Baysal, Ali Fedakar, Orhan Tezcan, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: ‹zole, kalsifik pulmoner kapak, karaci¤er yetmezli¤i, özofagus varisleri

Özet

Pulmoner kapak stenozu hikayesi olan 66 yafl›ndaki erkek hasta, solunum s›k›nt›s› ve ani bafllayan a¤›zdan koyu kahverengi kanama flikayetlerinin bafllamas› ile hastaneye yat›r›ld›. Hastanedeki incelemelerinde özofagus varisleri ve karaci¤er sirozu tan›lar› konuldu. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda izole pulmoner kapak stenozunun karaci¤ er yetmezli¤ine neden oldu¤una karar verildi. Bu yaz›m›zda pulmoner kapaktaki izole kalsifikasyonun fliddetli karaci¤er yetmezli¤i klinik bulgular›na ve özofagus varis kanamalar›na yol açt›¤›n› bildiren olguyu sunmay› amaçlad›k.