Kursat Ti̇gen, Tansu Karaahmet, Emre Gurel, Selcuk Pala, Cihan Dundar, Mustafa Akcakoyun, Cihan Cevi̇k, Ozcan Basaran, Yelda Basaran

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, dissenkroni, fragmante QRS

Özet

Amaç: Çal›flmam›zda dar qrs'li non-iskemik dilate kardiyomiyopatili hastalarda ekg'de fragmante qrs varl›¤›n›n fonksiyonel mitral yetersizli¤i ve papiller kas asenkroni ile iliflkisi incelendi. Metodoloji: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu < %40 olan sinüs ritmindeki dar (