Ahmet Fiaflmazel, Hasan Erdem, Fuat Büyükbayrak, Onursal Bu¤ra

Anahtar Kelimeler: Penetre b›çak yaras›, sa¤ ventrikül

Özet

18 yafl›nda erkek hasta sa¤ ventriküle penetre eden yaralanma sonras› acil klini¤imize baflvurdu. Sa¤ ventriküle penetre eden yaralanman›n 3 cm çap›nda oldu¤u tespit edildi. Kanama, Foley sondan›n yaralanma bölgesinden sa¤ ventriküle do¤ru konulmas› ve fliflirilmesi sayesinde kontrol alt›na al›nd›. Bu yaralanma sa¤ koroner arterin akut marjinal dal›n›n distal k›sm›n› transekte etmiflti. Sa¤ ventrikül tamiri Foley sonda ve Medtronic Octopus Tissue Stabilization System kullan›larak baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirildi. Sa¤ ventrikül üzerindeki yaralanma teflon destekli matris dikifllerle tamir edildi. Sa¤ koroner arterin distal akut marjinal dal› ba¤land›. Bu olgu sunumunda, uygulanan cerrahi yöntem anlat›m› eflli¤inde, kalbe acil cerrahi giriflimler konusu tart›fl›lmaktad›r.