Ozlem Esen, Ramazan Karg›n, Selcuk Pala, Yunus Em›roglu, Zekeriya Kaya, Cihan Dundar, Ak›n Izgi̇, Cevat Ki̇rma, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Mitral darl›¤›, mitral balon valvuloplasti, sol ventrikül fonksiyonu, doku doppler görüntüleme

Özet

Amaç: Sol ventrikül (SV) sistolik fonksiyonlar› mitral darl›¤› hastalar›nda genellikle bozulmufltur. Baflar›l› mitral balon valvuloplasti (MBV) ile SV sistolik fonksiyonlar›n›n baz› hastalarda düzeldi¤i konvansiyonel yöntemlerle tespit edilmifltir. Doku doppler (DD) ile mitral anulusdan elde edilen sistolik dalga (S')'n›n SV sistolik fonksiyonu ile olufltu¤ u ve h›z›n›n SV fonksiyonlar› ile korele oldu¤u gösterilmifltir. Bizde MBV ile SV sistolik fonksiyonlar›ndaki de¤iflimi DD ile de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Metod: Ard›fl›k 48 hasta (39 kad›n, 36±10 y›l) çal›flmaya al›nd›. Tüm hastalara ifllemden önceki 24 saat içinde teicholz yöntemiyle SV ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve renkli DD ile elde edilen mitral lateral anulusu S' dalga h›z› ölçümünün dahil oldu¤u ayr›nt›l› transtorasik ekokardiyografik (TTE) inceleme yap›ld›. MBV ‹noue tekni¤i ile TTE k›lavuzlu¤ unda yap›ld›. TTE MBV'den 24 saat sonra tekrarland›. Veriler paired sample t-test ile de¤erlendirildi. Bulgular: MBV 43 hastada baflar›l› (A grubu) olurken, 5 hastada ileri mitral yetersizli¤i (B grubu) geliflti. Her iki gruptaki hastalar›n kapak alanlar› anlaml› olarak artt›. A grubu hastalar›n ortalama ve maksimum mitral gradyentleri, sol atriyum çap›, sistolik pulmoner arter bas›nc› azal›rken, mitral kapak alan› ve mitral anuler S' dalga h›zlar› anlaml› olarak artt› (p