Mustafa Akçakoyun, Özlem Esen, Zeki Fi̇i̇mflek, Göksel Açar, Elnur Ali̇zade, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Sa¤ koroner arter, konus arter, koroner anjiyografi, koroner anomali.

Özet

Konjenital koroner anomaliler göreceli olarak seyrek görülürler. Prevelans otopsi serileri ve anjiyografik çal›flmalarda %0.3 ile %1.3 aras›nda de¤iflen oranlarda rapor edilmifltir. Biz sa¤ koronerin posterolateral dal›ndan köken alan bir konus arter anomalisini rapor ediyoruz. Anomali kalp kateterizasyonu s›ras›nda tesadüfen bulunmufltur. Böyle bir anomali ilk defa tan›mlanmaktad›r.