Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Burçin Nalbantoğlu, Birol Topçu, Hasan Deği̇rmenci̇, Mustafa Metin Donma

Anahtar Kelimeler: Çocuk, atımlı Doppler ekokardiyografi, sol ventrikül, obezite.

Özet

Amaç: Bu çalışmada obez ve normal kilolu çocuklarda iki boyutlu, M-Mod, geleneksel ve doku Doppler ekokardiyografi yle sol ventrikül diyastolik fonksiyon parametrelerini ölçmeyi ve bu parametreler üzerine antropometrik ve biyokimyasal faktörlerin etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Bu olgu-kontrollü kesitsel çalışmaya, 8-15 yaş arası 60 obez ve 60 normal kilolu çocuk dahil edildi. Çocukların antropometrik ve biyokimyasal değerleriyle sol ventrikül ekokardiyografi k parametreleri ölçüldü ve aralarındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Obez grupta bel çevresi ve beden kitle indeksi (BKİ-Z) skoru, sistolik ve diyastolik kan basıncı, trigliserid, açlık kan şekeri, insülin ve homeostatik modeli değerlendirmesi (HOMD) indeksi anlamlı olarak yüksekken yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (YYL-K) konsantrasyonu anlamlı derecede düşük bulundu. Mitral annulus septal E' ve E'/A', mitral annulus lateral E' ve E'/A', anteriyor E' ve E'/A', inferiyor E' ve E'/A' değerleri anlamlı derecede düşük bulundu, mitral E'/septal E' ve mitral E/lateral E değerleri anlamlı olarak daha yüksekti. Çoğu doku Doppler parametreleri ile bel çevresi, BKİ-Z skoru, açlık kan şekeri, HOMD, serum insülin düzeyi sistolik ve diyastolik kan basıncı, trigliserid ve YYL-K arasında korelasyon vardı. Bel çevresi ve BKİ-Z skoru bazı doku Doppler parametreleri için belirleyiciydi. Sonuç: Obez çocuklarda akranlarına göre sol ventrikül diyastolik fonksiyonları bozulmuştur. Risk faktörleriyle diyastolik fonksiyon parametreleri arasında korelasyon olsa da, obezitenin kendisi sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarında azalmayla ilişkilidir