Cüneyt Cüneyt, Okan Kemal Kaplan, Melek Zeynep Soner Saygın, Bülent Uzunlar, Hüseyin Uyarel, Mecit Çalışkan

Anahtar Kelimeler: EKG, kalp, anksiyete bozukluğu.

Özet

Giriş: Çalışmamızın amacı; yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) olan hastalarda, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölümün noninvaziv belirleyicisi olan QT dispersiyonu ile atriyal aritminin noninvaziv belirleyicisi olan P dispersiyonunu araştırmaktır. Hastalar ve Metod: Ayaktan 40 YAB olan hasta ve 29 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi, Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulandı ve 12 derivasyonlu EKG ölçümleri elde edildi. Pd ve QTd ölçümleri tek kör kardiyolog tarafından yapıldı. Bulgular: BAE puanları (26.6 ± 11.8 vs. 3.4 ± 3.3, p< 0.001) ve BDE puanları (12.6 ± 4 vs 3.7 ± 4.5, p< 0.001) kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. P dispersiyonu (Pd) [50.0 ± 17.5 milisaniye (ms) vs. 23.4 ± 7.7 ms, p< 0.001] ve ortalama QT dispersiyonu (QTd) (50.5 ± 18.1 msn vs. 28.3 ± 11.4 msn, p< 0.001)'nda kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç: Pd ve QTd belirgin olarak YAB hastalarında artmıştır. Bu sonuçlar, YAB olan hastalarda artmış Pd'nin atriyal aritmi riskini artırabileceğini, artmış QTd'nin ise ventriküler aritminin artmış riskini düşündürmektedir