Muhammed Bahadır Omar1, Kenan Toprak2, Khagani Isgandarov3, Münevver Sarı4, Elnur Alizade4, Selçuk Pala4

1Clinic of Cardiology, Health Sciences University Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Türkiye
3Clinic of Cardiology, Pendik Private Medical Park Hospital, İstanbul, Türkiye
4Clinic of Cardiology, Health Sciences University Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Silostazol; elektrokardiyografik parametreler; periferik arter hastalığı

Özet

Giriş: Periferik arter hastalığı (PAH) semptomlarını düzeltmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik farmakolojik tedavi seçeneklerinden biri de silostazoldür. Silostazol, esas olarak spesifik hücresel fosfodiesteraz 3A enzim inhibisyonu yoluyla cAMP yıkımını azaltarak vazodilatör aktivite gösteren farmakolojik bir ajandır. Silostazolün elektrokardiyografik parametreler üzerindeki etkisi net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada PAH hastalarında silostazolün elektrokardiyografik parametreler üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya periferik arter görüntülemesi sonucunda intermittan kladikasyo tanısı konulan ve medikal tedaviye karar verilen 32 PAH hastası dahil edildi. Deneklere günde iki kez 100 mg silostazol başlandı. Olguların silostazol tedavisi öncesi ve silostazol başlandıktan üç ay sonraki elektrokardiyografik ölçümleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Olguların elektrokardiyografik parametrelerinde üç ay sonra ventriküler repolarizasyon parametrelerinden QTd, QTc ve Tpe’de premedikasyon değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı uzama gözlendi (p= 0.01, tümü için).

Sonuç: PAH hastalarında ani kardiyak ölüm (AKÖ) gibi majör kardiyovasküler olayların (MACE) arttığı bilinmektedir. Bu bağlamda silostazol tedavisi başlanan PAH hastalarında MACE ile yakından ilişkili olabilecek QTd, QTc ve Tpe gibi ventriküler repolarizasyon heterojenite elektrokardiyografi belirteçlerinin yakın takibi yapılmalıdır.