Hasan Erdem1, Emre Selçuk2

1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, University of Bezmialem Vakif, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu; inferior vena kava agenezisi; tromboliz

Özet

Giriş: Bu çalışmada, konjenital vena kava inferior agenezisi (İVKA) ile ilişkili akut derin ven trombozu (DVT) nedeniyle tedavisi yapılmış hastaların sonuçları sunulmuştur.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 2019-2021 yıllarında akut DVT nedeniyle girişimsel işlem planlanan ve venografide İVKA tespit edilmiş hastaların klinik bulguları ve takip verileri incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 11 İVKA ilişkili akut DVT hastası tespit edilmiştir. Hastaların 8 (%72.7)’i erkekti. Hastaların ortalama yaşı 25.5 ± 6.5 yıl (16-36 yıl) idi. Hastaların beşi konservatif medikal tedavi ile takip edilmiştir. Altı hastaya endovasküler işlem uygulanmıştır. İlk yılın sonunda hastaların birinde orta şiddette posttrombotik sendrom, ikisinde hafif seviyede posttrombotik sendrom saptanmıştır. Sadece medikal tedavi alan hastaların Villalta skoru ilk yılın sonunda endovasküler tedavi uygulanan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (6.6 ± 4.1 ve 2.1 ± 1.9, p= 0.04).

Sonuç: Genç DVT hastalarında konjenital vena kava inferior agenezi akılda tutulması gereken nadir bir tanıdır. Bu hastalarda endovasküler yaklaşım posttrombotik sendromdan korunmak için etkili olabilir.