Özgür Yaşar Akbal1, Barkın Kültürsay1, Uğur Fındıkçıoğlu2, Berhan Keskin1, Doğancan Çeneli1, Seda Tanyeri1, Ali Karagöz1, Süleyman Çağan Efe1, Hacer Ceren Tokgöz1, Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1, Nihal Özdemir1, Cihangir Kaymaz1

1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: malnutrisyon, hipertansiyon, malnutrisyon skoru, dipper, non-dipper

Özet

Amaç: Bu çalışma CONUT ve NRI malnutrisyon skorlarının dipper olmama durumunun öngörülmesindeki değerini diğer ölçümlerle karşılaştırıldığında değerlendirmek için yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada hastanemizde ambulatuar kan basıncı ölçümleri yapılan 167 hasta çalışmaya dahil edildi. 109 hasta hipertansiyon tanısı olan hastaydı, 58 hasta hipertansif olmayan hastalara dahil edildi. CONUT ve NRI skorları hesaplanmış ve dipper ve non-dipper olan hastalarla ilişkilendirilmiştir.

Bulgular: Hastalar dipper ve non-dipper tansiyon paternine göre iki gruba ayrıldı. Dipper ve non-dipper hastaların ortanca yaşı sırasıyla 69 (67-72, IQR), 51,5 (45-60) idi. Ayrıca 109 (%65,2) hastanın hipertansiyon tanısı mevcuttu. Non dipper, 93 (%57) hastada görüldü. Dipper olmayan grupta maks. gece KB ve ortalama gece KB daha yüksekti (sırasıyla 144 (134-160), 133 (119-140) - 126 (115-137); 111 (101-120) P <0.001). Non-dipper grupta NRI düşük (düşük değer yetersiz beslenmeyi gösterir) (59 (55-63), 60.5 (56-72) sırasıyla p: 0.008). Herhangi bir dereceye göre (25 (%26,9), 32 (%43,2), p: 0,027. Aynı zamanda optimum kesme tahmini non-dipper HT için ROC eğrisi analizi yaptık, Youden indeksine göre optik kesme değeri 0,297, analiz kesme değeri 57.9 duyarlılık %71, özgüllük 58.06 pozitif öngörü değeri 57.61 ve negatif öngörü değeri %72 gösterdi.

Sonuç: Çalışmamız, CONUT veya NRI skorları ile tanımlanan malnutrisyon durumunun non-dipper hipertansiyon paterni ile ilişkili olduğunu gösterdi.