Özgür Yaşar Akbal1, Barkın Kültürsay1, Uğur Fındıkçıoğlu2, Berhan Keskin1, Doğancan Çeneli1, Seda Tanyeri1, Ali Karagöz1, Süleyman Çağan Efe1, Hacer Ceren Tokgöz1, Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1, Nihal Özdemir1, Cihangir Kaymaz1

1Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon; hipertansiyon; malnütrisyon skoru; dipper; dipper olmayan.

Özet

Giriş: Normalde kan basıncı sirkadiyen bir ritim gösterir, buna paralel olarak gece kan basıncı gündüz kan basıncına göre %10 düşer. Çalışmalar, dipper olmayanların artmış kardiyovasküler ve serebrovasküler morbidite ve mortalitesine sahip olduğunu göstermiştir. Yetersiz beslenme ve obezite, genel popülasyonda ölüme neden olabilecek artmış kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkilidir. Bu çalışma, “controlling nutritional status (CONUT)” ve “nutrition risk index (NRI)” malnütrisyon skorlarının dipper olmama durumunun öngörülmesindeki değerini diğer ölçümlerle karşılaştırıldığında değerlendirmek için yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, hastanemizde ambulatuvar kan basıncı ölçümleri yapılan 167 hasta çalışmaya dahil edildi. Yüz dokuz hasta hipertansiyon tanısı olan hastaydı, 58 hasta hipertansif olmayan hastalara dahil edildi. CONUT ve NRI skorları hesaplandı ve dipper ve dipper olmayan hastalarla ilişkilendirildi.

Bulgular: Hastalar dipper ve dipper olmayan tansiyon paternine göre iki gruba ayrılmıştır. Dipper ve dipper olmayan hastaların ortanca yaşı sırasıyla 69 (67-72, IQR), 51.5 (45-60) idi. Ayrıca 109 (%65.2) hastanın hipertansiyon tanısı mevcuttu. Dipper olmayan 93 (%57) hastada görülmüştür. Dipper olmayan grupta maksimum gece kan basıncı ve ortalama gece kan basıncı daha yüksek bulunmuştur [sırasıyla 144 (134-160), 133 (119-140)-126 (115-137); 111 (101-120), p< 0.001]. Dipper olmayan grupta NRI düşük saptanmıştır (düşük değer yetersiz beslenmeyi gösterir) [59 (55-63), 60.5 (56-72) sırasıyla p= 0.008]. Herhangi bir derece CONUT pozitifliği (pozitiflik malnütrisyonu gösterir) dipper olmayan grupta daha fazladır [32 (%43.2), 25 (%26.9), p= 0.027]. Aynı zamanda optimum kesme tahmini dipper olmayan hipertansiyon için ROC eğrisi analizi yapılmıştır. Youden indeksine göre optik kesme değeri 0.297, analiz kesme değeri 57.9, duyarlılık %71, özgüllük %58.06, pozitif öngörü değeri %57.61 ve negatif öngörü değeri %72 bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamız, CONUT veya NRI skorlarıyla tanımlanan malnütrisyon durumunun dipper olmayan hipertansiyon paterni ile ilişkili olduğunu göstermiştir.