Ramazan Karg›n, Mustafa Akcakoyun, Soe Mao Aung, Nihal Ozdemir, Yunus Emiroglu

Anahtar Kelimeler: Aritmojenik Sa¤ Ventrikül Displazisi, Bikuspit Aortik Kapak

Özet

Sa¤ ventrikül kaynakl› ventriküler taflikardiye ba¤l› semptomu olan 22 yafl›nda erkek bir hastada aritmojenik sa¤ ventrikül displaziye (ASVD) efllik eden bikuspit aortik kapak (BAK) saptad›k. Kardiyak manyetik rezonans görüntülemede sa¤ ventrikül lateral duvarda yayg›n incelme ile geniflleme ve normal sol ventrikül saptand›. Ekokardiyografide ise sa¤ ventrikülde orta derece geniflleme ile global incelme ve BAK saptad›k. Bikuspit aortik kapak di- ¤er kardiyovasküler malformasyon ile birlikte bulunabilmektedir. Biz bu yaz›m›zda ilk defa ASVD'ye efllik eden BAK olgusunu bildirdik.