Ak›n İzgi

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastal›¤›, anjiyoplasti, stent, ilaç sal›n›ml› stent

Özet

Periferik arter hastal›¤› sistemik aterosklerozun klinik tablolar›ndan biridir. Son on y›lda, özellikle stent alan›ndaki teknolojik geliflmeler, periferik arter hastal›¤› tedavisi için aç›k cerrahi prosedürler yerine, morbidite oran› düflük perkütan endovasküler tedavinin tercih edilmesine neden olmufltur. Bununla birlikte restenoz, yeni dizayn edilmifl ç›plak nitinol stentlerde bile majör engel oluflturmaya devam etmektedir. Son y›llarda ilaç kapl› stentler periferik arter hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu yaz›da, yak›n zamanda, alt ekstremite periferik arter hastal›¤›n›n tedavisinde ilaç kapl› stentlerle yap›lm›fl çal›flmalar› ve sonuçlar›n› inceledik.