Ahmet Fiaflmazel, Ayfle Baysal, Ali Fedakar, Hasan Erdem, Ahmet Çal›flkan, Rahmi Zeybek

Anahtar Kelimeler: Pulmoner atrezi, intak ventriküler septum, sa¤ ventriküle ba¤›ml› koroner sirkülasyon

Özet

8 ayl›k sa¤ ventrikül hipoplazili, pulmoner atrezili, intak ventriküler septumlu, koroner sinosoidlerin sol anterior desenden arteri besledi¤i olguda patent duktus arteriozusun 3 ayl›k iken stent ile aç›lmas›ndan 4 ay sonra baflar›l› bidireksiyonel kavapulmoner (Glenn) flant ameliyat›, baflar›l› hemodinamik sonuçlarla yap›ld›.