Alim Erdem, Kenan Yalta, Mehmet Birhan Yılmaz, Okan Onur Turgut, Ahmet Yılmaz, Mesut Özkök, Can Yontar, İzzet Tandoğan, Mehmet Yazıcı

Anahtar Kelimeler: Sigara içme; kalp hızı; nikotin; tütün kullanımı.

Özet

Giriş: Sigaranın kardiyovasküler sisteme olan zararlı etkileri bilinmektedir. Çalışmamızın amacı sigara içiminin baroregülatuvar mekanizmaya olan etkilerini, kalp hızı türbülansını kullanarak normal kişilerle karşılaştırmaktır. Materyal ve Metod: En az bir yıldır sigara içme öyküsü olan asemptomatik 64 kişi grup 1 olarak kabul edildi. Aynı klinik özelliklere sahip asemptomatik sigara alışkanlığı olmayan 30 kişi grup 2 olarak düzenlendi. Çalışmaya alınan grup 1'deki sigara içicilerinin nikotin bağımlılık indeksi (NBİ) modifiye-Fagerström Nikotin bağımlılık testi (m-FNBT) kullanılarak hesaplandı. Tüm gruplardaki hastalara 24 saatlik elektrokardiyografi Holter takılarak, tamamının HRT (TO, total onset ve TS, total slope) ile bazal ekokardiyografik parametreleri hesaplandı. Bulgular: Gruplar arasında taşıdıkları demografik, klinik ve ekokardiyografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p> 0.05). Grup 1'de ortalama TO değeri anlamlı olarak yüksek iken (p< 0.05), ortalama TS değerleri arasında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p> 0.05). Grup 1'de hesaplanan NBİ değeri ile ortalama TO arasında pozitif korelasyon saptandı (p< 0.05). Sonuç: Kronik sigara içicisi olanlarda, aynı özelliklere sahip içmeyen gruba oranla baroregülatuvar mekanizmada (özellikle TO) bozulma olduğu saptandı