Yücel Özen, Adem Güler, Alper Uçak, A. Turan Yılmaz

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, abdominal; mezenterik arterler; mezenterik arter, inferiyor;replantasyon.

Özet

Giriş: Abdominal aort anevrizma cerrahisi sonrası sigmoid kolon iskemisi ender olarak görülmesine rağmen çok ölümcül bir komplikasyondur. Bu inferiyor mezenterik arter (İMA) veya internal iliyak arterin bağlanmasına ya da bu arterlerde olan embolizasyona bağlı olmaktadır. Bunlara karşılık sigmoid kolona kollateral akımın bol olması genelde iskemiyi önler. Materyal ve Metod: Biz bu çalışmamızda; 1991-2010 yılları arasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Özel Medicana Hastanesinde infrarenal abdominal aort anevrizması nedeniyle opere ettiğimiz 75 hastayı postoperatif olarak inceledik.1991-1999 yılları arasında İMA reemplante etmediğimiz 31 hastayı grup I, 1999-2010 yılları arasında İMA reemplante ettiğimiz 44 hastayı grup II olarak adlandırdık. Bulgular: Erken mortalite grup I'de bir hastada postoperatif 18. saatte bağırsak perforasyonu sonrası gelişen peritonit nedeniyle oldu. Grup II'de erken mortalite görülmedi. Geç mortalite II. grupta bir hastada, postoperatif 18. ayda miyokart enfarktüsü nedeniyle gelişti. Her iki grup arasında postoperatif bağırsak sesi, bağırsak hareketleri, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri karşılaştırıldığında grup II'de daha kısaydı. Sonuç: İMA sıklıkla kronik olarak oklüde olmasına karşın anevrizma duvarından uzak bir yerden bağlamak da önemli süperiyor mezenterik arter kollaterallerini tıkar. Buna karşılık sigmoid kolona kollateral akımın bol olması genelde iskemiyi önler. Biz bu çalışmamızın sonucunda İMA'nın reemplantasyonunu tavsiye ediyoruz.