Ömer Gedikli, Sinan Şahin, Caner Karahan, Merih Kutlu

Anahtar Kelimeler: Arterial stiffness, asetilsalisilik asit, tromboksan B2.

Özet

Giriş: Bu çalışmada stabil koroner arter hastalarında "arterial stiffness (AS)" ile asetilsalisilik asidin etkinliği arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya stabil koroner arter hastalığı olan (anjiyografi k olarak dokümante edilmiş) ve en az bir hafta boyunca 100 mg asetilsalisilik asit kullanan 82 ardışık hasta alındı. AS'ın değerlendirilmesinde aortik nabız dalga hızı (NDH) ve augmentasyon indeksi (AIx) kullanıldı. Bu parametreler SphygmoCor cihazı ile ölçüldü. Asetilsalisilik asidin etkinliği serum tromboksan (Tx) B2 düzeyleriyle değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 63 ± 9 yıl idi. Çalışma grubunda aortik NDH 11.7 ± 2.8 (m/sn) ve AIx 28 ± 9 (%) olarak bulundu. Hastaların serum TxB2 düzeyleri 428 ± 1312 (mg/ dL) idi. Serum TxB2 ile AS parametreleri olan aortik NDH (r= 0.01, p= 0.8) ve AIx (r= 0.1, p= 0.4) arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak total kolesterol (r= 0.21, p= 0.05) ve LDL kolesterol (r= 0.25, p= 0.02) düzeyleri ile serum TxB2 düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptandı. Sonuç: Bu çalışmanın bulguları stabil koroner arter hastalarında AS ile asetilsalisilik asidin etkinliği arasında ilişki olmadığını düşündürmektedir.