Emine Gazi, Ahmet Temiz, Ahmet Barutçu, Burak Altun, Yücel Çölkesen

Anahtar Kelimeler: Çıkan aorta, koroner sirkülasyon, epikardiyum, yağ dokusu, ürik asit.

Özet

Giriş: Koroner yavaş akım, koroner arterlerde darlık olmaksızın akım hızının yavaşlaması ile tanımlanan bir patolojidir ve etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada koroner yavaş akım için risk faktörlerini araştırmak amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan koroner anjiyografi lerde koroner yavaş akım saptanan 38 (ortalama yaş 55 ± 10) hasta ile kontrol grubu olarak normal koroner arter akımı saptanan 51 (ortalama yaş 54 ± 11) hasta çalışmaya alındı. Koroner kan akımının değerlendirilmesinde TIMI kare sayısı yöntemi kullanıldı. Hastaların demografi k özellikleri, kardiyovasküler hastalık için risk faktörleri, laboratuvar değerleri, rutin ekokardiyografi k ölçümleri ve epikardiyal yağ dokusu ölçümleri ayrıntılı olarak kaydedildi. Grupların karşılaştırılmasında sürekli değişkenler için student-t veya Mann-Whitney U testi ve kategorik değişkenler için ki-kare testi kullanıldı. Koroner yavaş akım için bağımsız prediktörlerin değerlendirmesi lineer regresyon analiziyle yapıldı. p< 0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Gruplar arasında, erkek cinsiyet değişkeni dışında (%60.5 ve %31.4, p= 0.006) de- mografi k özellikler bakımından fark yoktu. Serum ürik asit düzeyi koroner yavaş akım hastalarında daha yüksek bulundu (5.7 ± 1.1 mg/dL ve 4.8 ± 0.8 mg/dL; p= 0.001). Koroner yavaş akım hastalarında sol ventrikül sistol sonu çapı (ortanca 28 mm vs. 31 mm, p= 0.011) daha fazla ve ejeksiyon fraksiyonu (ortanca %59 ve %64, p= 0.001) daha düşük bulundu. Koroner yavaş akım hastalarının epikardiyal yağ dokusu kalınlığı [8.2 mm (3.5-14) ve 6.2 mm (4-14), p= 0.001] ve aort kökü genişliği anlamlı olarak daha fazla saptandı [30 mm (23-45) ve 26 mm (18-37), p= 0.001]. Ürik asit düzeyi (p= 0.025; ß= 2.14), epikardiyal yağ dokusu (p= 0.015; ß= 1.49) ve aort kökü genişliği (p= 0.001; ß= 1.38) koroner yavaş akım için bağımsız öngördürücüler olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışma infl amasyon ve ateroskleroz ile ilişkili olduğu bilinen ürik asit düzeyi, epikardiyal yağ dokusu ve aort kökü genişliğinin koroner yavaş akım için risk faktörleri arasında olabileceğini göstermiştir.