Mustafa Yıldız, Hasan Sunar, Ali Metin Esen

Özet

hipertansiyonda kombinasyon tedavisiyle ilgili yapılan ça- lışmalardan elde edilen veriler çelişkilidir. Bazı çalışmalar- da bosentan tedavisine sildenafi l eklenmesi hemodinamik özellikleri ve egzersiz kapasitesini artırırken; bazı çalışma- larda kombinasyon tedavisi etkisiz bulunmuştur(23). Fakat yine de doğumsal kalp hastalığıyla ilişkili pulmoner arte- riyel hipertansiyon hastalarının, pulmoner arteriyel hiper- tansiyon spesifi k tedaviden fayda gördüğü gösterilmiştir. Ortalama dört yıl takip edilen toplam 229 Eisenmenger sendromlu hastada yapılan retrospektif bir çalışmada pul- moner arteriyel hipertansiyon spesifi k tedavi gören grupta, tedavi almayan gruba göre daha düşük ölüm oranı saptan- mıştır(24)