Osman Yılmaz, Ömer Kılıç, Nilay Hakan

Anahtar Kelimeler: Çift çıkışlı sol ventrikül, büyük arterlerin d- transpozisyonu, triküspit atrezisi, hipoplastik sağ ventrikül

Özet

Çift çıkışlı sol ventrikül, çeşitli anatomik tiplerinin olduğu çok nadir bir konjenital kardiyak anomalidir. Bu olgu sunumunda aorta ve pulmoner arteri sol ventrikülden çıkan iki günlük bir erkek bebek tartışıldı. Olgumuzda görülen konjenital kalp hastalığı anomalileri arasında; iyi gelişmiş bir pulmoner arterin arkadan ve soldan çıkması, aortanın önden ve sağdan çıkması (Büyük arterlerin d-transpozisyonu), ostium sekundum tipi atriyal septal defekt, triküspit atrezisi, şiddetli hipoplastik sağ ventrikül, subaortik ventriküler septal defekt, normal pulmoner arter basıncı ile birlikte pulmoner arter kan akımı artışı ve mitral - pulmoner fibröz devamlılığının görülmesi yer alıyordu.