Ahmet Barış Durukan, Emrah Ereren, Hasan Alper Gürbüz, Lawand Qaradaghi̇

Anahtar Kelimeler: Duktus arteriozus, patent; kalp septum kusurları; atriyal; septal vokluder cihaz; komplikasyonlar; tedavi

Özet

Sekundum atrial septal defekt ve patent duktus arteriozus en sık karşılaşılan konjenital kalp hastalıklarıdır. Bu patolojiler, perktütan girişimlerle yüksek başarı, düşük morbidite ve mortalite oranları ile tedavi edilmektedir. Periprosedürel komplikasyonlar erken dönemde ya da geç takip sırasında oluşabilmektedir. Bu komplikasyonlar oluştuğunda cerrahi tedavi gerekli ise yüksek mortalite oranları ile karşılaşılmaktadır. Biz burada kırılmış 'coil' sebebiyle cerrahi uygulanan bir patent duktus arteriozus vakası ve biri erken (işlem sırasında cihaz embolisi şüphesi), diğeri geç dönemde (rezidü kaçak) komplike olmuş cihaz ile kapatılmış iki atriyal septal defekt vakasını bildiriyoruz. İlk iki hasta acil şartlarda, diğeri ise elektif olarak opere edilmiştir. Duktus vakasında 'coil' çıkarılmıştır. İkinci vakada cihaz embolisi saptanmamış, defekt yama ile kapatılmıştır. Üçüncü vakada ise cihaz çıkartılmış, yama ile defekt kapatılmştır. Biz perkütan girişimlerin, kalp cerrahisi desteğinin sağlanabildiği merkezlerde yapılması gerekliliğine inanıyoruz.