Ümmü Tas, Sedat Taş, Efe Edem, Barış Ünal, Zülkif Tanrıverdi̇, Mustafa Türker Pabuccu, Muhammed Murat Necati Aksoy, Sabiye Yılmaz, Saadet Demi̇rtaş, Özhan Göldeli̇

Anahtar Kelimeler: P-dalga dispersiyonu, trombolitik tedavi, STEMİ, ST segment rezolüsyonu

Özet

Giriş: Yüzey elektrokardiyografi (EKG) ile ölçülen P-dalga dispersiyonu (PDD) değerinin koroner iskemide uzadığı gösterilmiştir. ST elevasyonlu myokard infarktüs (STEMI) hastalarında da reperfüzyon tedavisi ile PDD değerlerinin başlangıç değerlere göre kısaldığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı; STEMI tanısı ile ilk 12 saatte başvuran ve trombolitik tedavi uygulanan hastalarda, PDD değerinin başarılı reperfüzyonu ve infarkt ilişkili arter açıklığını öngördürmede ek bir parametre olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir.Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza 01.01.2012 - 01.12.2013 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD'na STEMİ tanısıyla başvuran ve semptomların ilk 12 saati içinde trombolitik tedavi uygulanan ardışık 150 hasta alındı. Veriler geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, rutin laboratuar parametreleri kaydedildi. Trombolitik tedavinin 0, 30, 60, 90 ve 120. dakikalarında çekilen 12 derivasyonlu EKG kayıtlarına ulaşıldı. Tüm EKG'lerde maksimum, minimum P dalga süreleri ve PDD hesaplandı, ST segment rezolüsyon oranları belirlendi. Ayrıca hastaların koroner anjiyografi görüntüleri değerlendirilip infarkt ilişkili arterdeki TIMI kan akımı ve TIMI kare sayısı hesaplandı. PDD değerleri ile ST segment rezolüsyonu ve infarkt ilişkili arter açıklığı arasındaki ilişki değerlendirildi.Bulgular: Trombolitik tedavi başlangıcında ölçülen PDD değeri 50.79±14.12 msn iken 90. dk PDD değeri 48.34±15.60 ve 120. dk'da ölçülen PDD değeri 47.85±10.87 msn olarak saptandı, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.07). PDD değerleri, ST segment rezolüsyon grupları ile karşılaştırıldığında; 120. dk'da ölçülen PDD değerinin komplet rezolüsyon sağlanan grupta, inkomplet ve yetersiz rezolüsyon sağlanan gruplara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (sırasıyla; 42.10±9.55, 49.65±10.60, 56.08±7.44 msn; p