Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Ümit Şener, Birol Topçu

Anahtar Kelimeler: Uykusuzluk, Sağ Ventrikül Fonksiyonu, Transtorasik Ekokardiyografi

Özet

Giriş: Bu çalışmada amacımız gece nöbet tutan sağlık personelinde, uykusuzluğun sağ kalp fonksiyonları üzerine etkisini araştırmaktır.Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya gece nöbet tutan toplam 52 birey dahil edildi. Tüm bireylere rutin ekokardiyografik işlemlere ek olarak sağ ventrikül doku Doppler, miyokardiyal performans indeksi (MPİ), triküspit anüler düzlem sistolik hareketi (TAPSE) ve pulmoner akım maksimal frekans shift/pulmoner akselerasyon zamanı formülü kullanılarak pulmoner arter stifness (PAS) ölçümleri alındı.Bulgular: Nöbet öncesi ve nöbet sonrası sağ kalp fonksiyonları karşılaştırıldığında; trikuspit E dalga hızı uykusuzluk sonrası azalma gösterirken (p