Mehmet Kalender, Mehmet Taşar, Ata Niyazi Ecevi̇t, Okay Guven Karaca, Ahmet Nihat Baysal, Salih Sali̇hi̇

Anahtar Kelimeler: Aort kapak, beyaz kan hücre sayısı; mortalite

Özet

Giriş: Kalp cerrahisi sonrası inflamatuvar reaksiyon iyi dökümente edilmiştir. Bu çalışmada, kardiyopulmoner bypass sonrası beyaz kan hücrelerinde akut artış ile mortalite arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.Hastalar ve Yöntem: Haziran 2009- Temmuz 2013 arasında kardiyopulmoner bypass eşliğinde izole aort kapak replasmanı uygulanan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Kan örnekleri operasyondan önceki gün ve postoperatif 24. saatte alındı. Beyaz kan hücreleri sayıldı ve operasyon öncesi ve sonrası değerler hesaplandı.Bulgular: Toplam 35 hasta çalışmaya alındı. Ondört tanesi (40%) kadındı. Ortalama yaş 61.14+ 13.25 idi. Mortalite izlenen hastalarda beyaz kan hücresi sayısında iki kat artış olduğu görüldü ( preoperatif-postoperatif beyaz hücre sayıları 4.971+1.11/ 8.19+3.47 p=0.03 95% CI 1.88-8.06/3.88-12.50).Sonuç: Aort kapak replasmanı sonrası beyaz kan hücrelerinin akut artışı mortalite ile ilişkilidir.