Mithat Selvi̇, Sevil Önay, Cemil Zenci̇r, Çağdaş Akgüllü, Hasan Güngör

Anahtar Kelimeler: atrial fibrilasyon, CHADS2 skoru, CHA2DS2-VASc, koroner arter bypas greft

Özet

Giriş: Literatürde yeni başlayan atrial fibrilasyon (AF) ya da koroner arter bypas greft (KABG) cerrahisi sonrası gelişen AF'yi öngörmede CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorlarının kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda veri mevcuttur.Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde KABG cerrahisi yapılan 133 ardışık hasta (42 hasta AF ve AF olmayan 91 hasta) retrospektif olarak incelendi. Hastaların CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skor kayıtları incelendi. Bu çalışmanın birincil sonlanım noktası hastane içinde KABG cerrahisi sonrası AF gelişmesiydi.Bulgular: AF grubunda sadece yaş anlamlı olarak yüksek idi (67.6+9.7'ye karşı 62.4+10.6 yıl, p=0.008). Sırasıyla ortalama CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorları 1.53+0.97 ve 3.23+1.25 idi. CHADS2 (1.62+0.91'ye karşı 1.48+1.00, p=0.34) ve CHA2DS2-VASc skorları (3.43+1.17'ye karşı 3.13+1.28, p=0.22) AF grubunda yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hastalar CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorları 2 sınır değeri alınıp karşılaştırıldığında AF oranları arasında fark saptanmadı (%31.9'ye karşı %30.0, p=0.55 ve %34.4'ye karşı %24.3, p=0.18). Tek değişkenli ve çok değişkenli analizde sadece yaş KABG cerrahisi sonrası AF'nin öngördürücüsüydü.Sonuç: CHADS2 ve CHA2DS2-VASc skorları KABG cerrahisi sonrası gelişen AF'nin öngördürücüsü değildir.