Efe Edem, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Türker Pabuccu, Sedat Taş, Yusuf Can, Ümit İlker Teki̇n, Ahmet Ozan Kınay, Mehmet Akif Çakar, Özgür Aslan, Hüseyin Gündüz

Anahtar Kelimeler: İmplante Edilebilir Kardiovertör-Defibrilatörler, Kalp Yetmezliği, Kardiak Aritmiler

Özet

Giriş: Kanıtlanmış faydalarına rağmen, ICD (implantable cardioverter defibrillator) tedavisinin halen bazı dezavantajları bulunmaktadır. Net olarak bilinmektedir ki, uygunsuz ICD şoklamaları mortaliteyi arttırmaktadır ancak randomize kontrollü klinik çalışmalar bize aynı zamanda uygun şoklamaların da mortaliteyi arttırabildiğini göstermiştir. Tedavi edilmediği takdirde ventriküler aritmiler ölümcüldür ve bu durumda ICD tedavisinin yaşam kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ATP (Antitachycardial Pacing) ve şoklama terapilerinin etkilerini ayrı ayrı değerlendirmek uygun olacaktır. Çalışmamızın amacı ICD implante edilmiş olan bir grup hastada uygun ve uygunsuz ICD şoklamalarının oluşturdukları klinik sonuçların saptanmasıdır.Hastalar ve Yöntem: Retrospektif olarak kliniğimizde Ocak 2003 ve Aralık 2013 tarihleri arasında ICD implante edilmiş olan hastaları tarandı. Ek olarak, bahsi geçen hastalar telefon ile arandı ve sağkalım, tekrarlayan hastaneye yatış gibi parametreler güncellendi. Retrospektif tarama sırasında uygun-uygunsuz şoklamaların varlığı ve mortalite nedenleri not edildi. Şoklama yaşayan hastaların özellikleri dikkatli bir şekilde araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya toplamda 260 hasta dahil edildi. 40 tanesinde uygunsuz şoklama (uygun şoklama olmaksızın en az bir adet uygunsuz şoklama) ve 69 tanesinde uygun şoklama (uygunsuz şoklama olmaksızın en az bir adet uygun şoklama) saptandı. Retrospektif ortalama takip süresi 49 ay, minimum takip süresi 6 ay idi. Uygunsuz şoklama yaşayan 40 hastadan 13 tanesi (%32.5) exitus oldu (p=0.039). Uygun şoklama yaşayan 69 hastadan 24 tanesi (%34.8) exitus oldu (p=0.001).Sonuç: Geniş bir ICD implante edilmiş hasta serisinde, uygun ve uygunsuz ICD şoklamaları yaygın olarak izlendi. En önemli bulgu uygun şoklamalar ve mortalite arasında izlenen kuvvetli ilişki idi.