Mehmet Akif Ekinci, Mehmet Eyüboğlu, Özer Badak

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, B-tipi natriüretik peptit, ekokardiyografi

Özet

Giriş: Sistolik kalp yetmezliği hastalarında genellikle değişen derecelerde diyastolik disfonksiyon da eşlik etmektedir. Akut dekompanse kalp yetersizliği hastalarında tedavi ile sağlanan B tipi natriüretik peptit (BNP) düşüşüyle korelasyon gösteren ekokardiyografik parametreler hakkında yeterli veri yoktur. Bu çalışmanın amacı dekompanse kalp yetersizliği ile başvuran hastalarda tedavi ile sağlanan BNP değişimleriyle ekokardiyografi parametrelerinin ilişkisinin değerlendirilmesidir. Hastalar ve Yöntem: Sinüs ritminde olup sistolik dekompanse kalp yetersizliği tanısıyla hastaneye yatırılan ardışık 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalar optimal medikal tedavi ile tedavi edildi. Hastaların hastaneye kabulünde ve taburculuk öncesinde BNP düzeyleri ölçüldü ve transtorasik ekokardiyografi uygulandı. Tedavi ile sağlanan BNP düzeyindeki düşüş ile korelasyon gösteren transtorasik ekokardiyografi bulguları, bunların değişimi ve birbirleri ile olan bağıntısı değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 4.7 ± 1.3 gün olarak tespit edildi. Tedavi sonrası sol atriyum çapı ve sol atriyum alanında azalma ile BNP düşüşü arasında anlamlı bir ilişki izlendi. BNP düzeyindeki azalma ile LV E dalgası amplitüdündeki değişim, septalden ve lateralden elde edilen E/E' oranı değişimleri arasında anlamlı yüksek düzeyde pozitif ilişki olduğu saptandı. Sol ventrikül lateral mitral anulusundan bakılan Sm'sinde ise anlamlı, zayıf düzeyde negatif bağıntı olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki, ekokardiyografik parametreler akut dekompanse sistolik kalp yetersizliği ile hastaneye yatırılan hastalarda tıpkı BNP gibi tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılabilinir.