Elnur Ali̇zade, Anıl Avcı, Ahmet Güner, Mehmet Mustafa Tabakcı, Regayip Zehi̇r, Ahmet Güler, Servet İzci̇, Selçuk Pala

Anahtar Kelimeler: Kardiyak sendrom X, monositin HDL kolesterole oranı, inflamatuvar göstergeler

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, kardiyak sendrom X (KSX) hastalarında monositin HDL kolesterole oranı (MHO)'nı ve kolay kullanılabilir inflamatuvar göstericileri araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 50'si KSX ve 50'si normal koroner arterlere sahip toplam 100 hasta dahil edilmiştir. Bulgular: Total beyaz küre sayısı, nötrofil sayısı, monosit sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, C-reaktif protein, hsCRP ve MHO KSX grubunda artmıştır (p< 0.05), ancak HDL kolesterol CSX hastalarında kontrol grubuna göre azalmıştır (p< 0.05). Korelasyon analizinde MHO'nun hsCRP (r= 0.375, p< 0.001) ve CRP (r= 0.403, p< 0.001) ile pozitif yönde korelasyon olduğu gösterilmiştir. Multivariate logistic regresyon analizinde MHO'nun KSX hastalığını göstermede bağımsız bir gösterge olduğu bulundu [odds ratio: 1.250, 95% confidence interval (CI): 1.240-1.461, p< 0.001]. Sınır değeri 90.6 alırsak, MHO bu oran ile KSX hastalığının varlığını %78 duyarlılık ve %70 özgüllükle göstermektedir. Sonuç: Çalışmamızda MHO KSX hastalarını göstermede ciddi ve bağımsız bir gösterge olduğu gösterilmiştir.