Elnur Ali̇zade, Sinan Cerşi̇t, Mustafa Bulut, Anıl Avcı, Mehmet Mustafa Tabakcı, Ahmet Güler, Uğur Aslantaş, Mehmet Yunus Emiroğlu, Selçuk Pala

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/lenfosit oranı, karsinojenik şok, ST segment elevasyonlu miyokart infarktüsü, inflamasyon, ateroskleroz

Özet

Giriş: Nötrofil-lenfosit oranı (NLO) akut koroner sendromların fizyopatolojisi ile ilişkilidir. ST segment elevasyonlu miyokart infarktüsünde (STEMİ) gözlenen inflamatuvar süreç NLO'da artışa sebep olabilir. Çalışmamızda, STEMİ ile hastaneye başvuran hastalarda kardiyojenik şok (KŞ) gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında NLO'da fark olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya akut STEMİ ile başvuran toplam 203 hasta alındı. Yüz hasta KŞ grubunu oluşturdu. Yüz üç hastada ise komplikasyonsuz STEMİ mevcuttu. Tüm hastalardan rutin kan örnekleri alındı. NLO analizi yapıldı. Bulgular: NLO gruplar arasında anlamlı olarak farklı bulundu (9.9 ± 7.9 vs. 6.2 ± 4.3, sırasıyla, p< 0.001). "Multiple logistic regression" analizi, KŞ'yle komplike STEMİ'nin şok izlenmeyen STEMİ hasta grubuna göre daha yüksek NLO değerlerine sahip olduğunu gösterdi (β= 1.07, %95 CI 1.01-1.15, p= 0.03). Sonuç: Çalışmamızda hastaneye başvuruda ölçülen NLO'nun KŞ gelişen STEMİ hastalarında anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu. Artmış NLO oranı KŞ gelişecek hastaları predikte etmede kullanılabilir.