Atilla Bulut

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ kalınlığı, supraventriküler aritmi, ayırıcı tanı

Özet

Giriş: Epikardiyal yağ kalınlığı (EYK) aritmik olaylarda rolü olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmada supraventriküler aritmilerin ayırıcı tanısında EYK'nın kullanılabilirliğini araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimize çarpıntı şikayeti ile başvuran veya yüzeyel EKG'de SVT tanısı olan ve elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) yapılmış 259 hasta dahil edildi. Hastaların demografik, ekokardiyografik verileri ile birlikte EFÇ ile belirlenmiş tanıları kaydedildi. Bulgular: Çalışmamıza; 88 adet kontrol, 95 adet AVNRT ve 66 adet AVRT'li hastayı dahil ettik. TTE verileri karşılaştırıldığında ise; epikardiyal yağ kalınlığı (p= 0.001) AVRT'li hasta grubunda anlamlı oranda artmış olarak tespit edildi. Binominal lojistik regresyon analizinde EYK bağımsız prediktor olarak tespit edildi (OR:2.2 %95 GA: 1.456-5.478, p< 0.001). Yapılan ROC analizinde, EYK kesim değeri 15 mm olarak alındığında %77.3 sensitivite ve %58.9 spesifite ile AVNRT, AVRT ayrımının yapılabileceği tespit edildi. Sonuç: Epikardiyal yağ kalınlığı AVRT'li hastalarda artmış olabilir ve ayırıcı tanıda kullanılabilir.