Keyword Pages
benign paroxysmal positional vertigo 43
autonomic nervous system disorders 43
dizziness 43
benin paroksismal pozisyonel vertigo 43
otonomik sinir sistemi bozuklukları 43
baş dönmesi 43
atherosclerosis 48
cardiovascular diseases 48
menopause 48
risk assessment 48
women’s health 48
ateroskleroz 48
kardiyovasküler hastalıklar 48
menopoz 48
risk değerlendirmesi 48
kadın sağlığı 48
valve-sparing aortic root replacement 55
acute aortic dissection 55
marfan syndrome 55
bicuspid aortic valve 55
kapak koruyucu aort kök replasmanı 55
akut aort disseksiyonu 55
marfan sendromu 55
biküspit aort kapak 55
patient satisfaction 62
quality of healthcare 62
health services 62
outpatient 62
hasta memnuniyeti 62
sağlık hizmetinin kalitesi 62
sağlık hizmetleri 62
ayaktan başvuran hasta 62
cilostazol 70
electrocardiographic parameters 70
peripheral artery disease 70
silostazol 70
elektrokardiyografik parametreler 70
periferik arter hastalığı 70
antioxidant 76
thiol 76
antioksidan 76
tiyol 76
atrial fibrillation 83
coronary artery bypass 83
ischemic heart disease 83
atriyal fibrilasyon 83
koroner arter bypass 83
iskemik kalp hastalığı 83
mediastinitis 88
debridement 88
pectoralis flap 88
mediastinit 88
debritman 88
pektoral flep 88
arteriovenous fistula 96
balloon angioplasty 96
dialysis 96
ischemia 96
arteriyovenöz fistül 96
balon anjiyoplasti 96
diyaliz 96
iskemi 96